Dodatne usluge

U najčešće dodatne usluge namenjene građanima i svim učesnicima u privredi spadaju:

Odlaganje plaćanja poreskog duga – Uvažavajući postojeće okolnosti u kojima funkcionišu i privreda i građanstvo, očekivano je da nam se značajan broj klijenata javlja zbog problema sa redovnim izmirivanjem obaveza prema državi.

Pisanje žalbi i prigovora – Žalbe predstavljaju zakonsko, ali i prirodno pravo svakog poreskog obveznika, jer se na taj način skreće pažnja na određenu benficiju, pravo, novu ili do tada nepomenutu činjenicu koju poreski organ nije imao u vidu kada je formulisao poreski akt.

Tumačenje poreskih akata i propisa – Neretko se dešava da specifičan formalan stil u pisanju poreskih akata zbunjuje poreske obveznike. Kada se tome doda da se mnoge stvari podrazumevaju, pa se iz tih razloga ne navode u poreskom rešenju, jasno je zbog čega je često potrebno dodatno tumačenje.

Administrativni poslovi – U čisto administrativne usluge spada popunjavanje i podnošenje poreskih prijava, elektronski ili preko pisarnice Poreske uprave. Zatim, preuzimanje poreskih rešenja, uverenja, upita stanja, zapisnika… Naše usluge podrazumevaju i precizne instrukcije šta sve navesti u poreskoj prijavi da bi se došlo do što povoljnijeg poreskog tretmana.

Zastupanje u poreskim postupcima – Zastupanje, odnosno posredovanje u komunikaciji sa Poreskom upravom se preporučuje kada poreski obveznik smatra da nema dovoljno informacija, a ni iskustva da može samostalno da se nosi sa poreskim organima i na taj način poboljša svoju poresku poziciju.

Rešavanje složenih slučajeva – U pitanju je jedna od usluga koju najčešće pružamo. Usluga se sastoji od organizovanja poreskih konsultacija, davanja predloga i izrade elaborata kod predmeta kod kojih postoje (ili mogu nastati) elementi prekršajne ili krivične odgovornosti.

Među uslugama koje pružamo su i utvrđivanje zastarelosti, povraćaj PDV-a…

Kontaktirajte nas