Promene podataka

Kada govorimo o promeni podataka mislimo na promene u registracionoj i poreskoj prijavi.

U pitanju su promene koje se moraju evidentirati i prijaviti poreskim organima ili Agenciji za privredne registre.

Usluge koje najčešće pružamo, a u vezi su sa promenama:

 • promena šifre pretežne delatnosti
 • promena poslovnog imena
 • promena sedišta radnje
 • prijavljivanje izdvojene jedinice
 • prijavljivanje privremenog prekida obavljanja delatnosti
 • promene ličnih podataka preduzetnika
 • brisanje (likvidacija) preduzetničke radnje
 • prelazak na paušalno oporezivanje
 • prelazak na vođenje poslovnih knjiga
 • promene podataka u vezi sa prihodima i rashodima
 • promena iznosa lične zarade preduzetnika
 • bitno promenjene okolnosti kod paušalnog oporezivanja

Brisanje (likvidacija) preduzetničke radnje

Brisanje preduzetničke radnje moguće je jedino ukoliko APR-u podnesete dva različita uverenja da ste izmirili sve poreske obaveze prema državi tj. da nemate dug. Prvo uverenje izdaje Poreska uprava, drugo Sekretarijat za javne prihode (nekadašnja Uprava za javne prihode) i nijedno uverenje pri podnošenju APR-u ne sme biti starije od 5 dana, a moraju se podneti istovremeno.

Prepustite nam celokupnu administraciju u vezi sa dobijanjem uverenja, jer je često potrebno sravniti stanje na različitim računima. To se postiže stalnom komunikacijom sa Poreskom upravom da bi se preknjižila preplata sa jednog računa na drugi račun gde postoji dug. Takođe, neretko je potrebno podneti zahtev za otpis neosnovanog duga ili kamate.

Prelazak sa paušala na vođenje poslovnih knjiga i obrnuto

Promena načina oporezivanja može biti lična odluka preduzetnika, dok u određenim situacijama na promenu obavezuje zakon. Bez obzira koju šifru pretežne delatnosti imate, ukoliko vam godišnji promet pređe 6.000.000 dinara, u obavezi ste da počnete sa vođenjem poslovnih knjiga. Lična odluka preduzetnika da pređe sa jednog načina oporezivanja na drugi je najčešće motivisana time da je način oporezivanja na koji se prelazi jeftiniji od postojećeg.

Mi vam pružamo mogućnost da sve aktivnosti u vezi sa promenom načina oporezivanja sprovedemo umesto vas, vodeći računa o rokovima u kojima su ovakve promene dozvoljene i neophodnoj dokumentaciji koju je potrebno podneti Poreskoj upravi.

Kontaktirajte nas