Odlaganje plaćanja poreskog duga

Odlaganjem plaćanja poreskog duga sprečava se blokada računa i prinudna naplata.

Gotovo da nema građanina ili privrednika koji u nekom trenutku nije imao problem sa prilivom novca, a time i redovnim servisiranjem svojih mesečnih obaveza. Često nije problem u samom pojedincu, već u činjenici da i njemu neko duguje, te privremeno postaje nelikvidan. Materijalne okolnosti u kojima živimo i poslujemo zahtevaju od nas da se opredeljujemo prema definisanim prioritetima. Odlučujemo koje ćemo obaveze izmirivati, a za koje nema novca. Posledica je gomilanje dugova.

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga može se podneti u svakom trenutku, bilo u postupku redovne naplate, bilo u postupku prinudne naplate duga. Mada zvuči logično da se odlaganje plaćanja duga započinje podnošenjem zahteva za odlaganje, ipak postoje neke predradnje koje je potrebno obaviti. Pre svega, odmah po dobijanju opomene, potrebno je pristupiti usaglašavanju stanja duga. Neretko je iznos duga netačan, što zbog grešaka poreskih organa, što zbog grešaka poreskih dužnika. Kada se iznosi na svakom od računa usaglase, potrebno je utvrditi da li na nekom od računa postoji preplata. Ukoliko postoji, potrebno je pre podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja duga, podneti zahtev za preknjiženje preplata. Suštinski to znači da se novac sa računa gde postoji preplata prebaci na račune gde postoji dug i tek kada ni na jednom od računa više ne bude viška novca, pristupa se podnošenju zahteva za odlaganje plaćanja, odnosno zahteva za “plaćanje duga na rate”.

Ako je postupak prinudne naplate započeo od strane Poreske uprave, podnošenjem navednog zahteva, pomenuti postupak se mora obustaviti sve dok poreski organi ne reše podneti zahtev. U zavisnosti od visine duga koji se odlaže, dužnici će biti (ili neće) u obavezi da daju sredstvo obezbeđenja. U pitanju je svojevrsna garancija dužnika da će redovno plaćati rate kada mu bio odobren reprogram duga. Kao sredstvo obezbeđenja dužnik može ponuditi stan, automobil, bankarsku garanciju… Za dug manji od 1.500.000 dinara, pravna lica i preduzetnici ne moraju da daju sredstvo obezbeđenja, dok fizička lica isto to ne moraju da urade ukoliko odlažu dug koji je manji od 200.000 dinara.

Maksimalan broj rata koji može biti odobren je 60, što znači da je isplatu poslednje rate duga moguće odložiti maksimalno za pet godina, odnosno 60 meseci. Prilikom podnošenja zahteva možete navesti željeni broj rata, međutim morate imati na umu da se 60 rata u praksi gotovo nikad ne odobrava, često ni pola od toga. Iako je retkost da rate budu nejednake, propisi dozvoljavaju da rate ne budu iste iz meseca u mesec. Prema važećem zakonu, moguće je otpisati 50% od ukupne kamate ukoliko se odobri plaćanje duga na rate i ukoliko se te rate redovno servisiraju tokom čitavog perioda otplate

Ukoliko se ne pristupi odlaganju plaćanja poreskog duga, postoji opasnost da tekući račun bude blokiran, čime se osetno kvari kreditni rejting, pa se u budućnosti mnogo teže dobijaju krediti, bez obzira da li ste građanin ili privrednik. Osim toga, blokada računa kod pravnih lica i preduzetnika, naročito u oblasti trgovine i proizvodnje, onemogućava njihovo dalje poslovanje, pre svega zbog činjenice što ne mogu plaćati obaveze koje imaju prema dobavljačima, pa prestaje da im se isporučuje roba i sirovine. Ukoliko poreski organi ne uspeju skidanjem novca sa tekućeg računa dužnika da izmire celokupan dug, prinudna naplata se dalje sprovodi postupkom zaplene i prodaje imovine dužnika.

Mi ćemo vam pomoći da dobijete mogućnost da plaćate porez na rate. U tom smislu:

  • objasnićemo vam čitav postupak po koracima kako da odložite plaćanje duga
  • omogućićemo vam da dobijete što veći broj rata
  • objasnićemo vam kako da sakupite svu neophodnu dokumentaciju za sredstva obezbeđenja
  • preuzećemo celokupnu prepisku i komunikaciju sa poreskim organima
  • sprečićemo blokiranje vašeg tekućeg računa i nastanak lošeg kreditnog rejtinga