NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA ZA POREZ NA KAPITALNU DOBIT (KAPITALNI DOBITAK)
Pomoć privredi (isplata minimalaca, odlaganje plaćanja akontacija…) usled pandemije COVID19
Odlaganje plaćanja poreza
Reprogram (odloženo plaćanje) poreskog duga

NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA ZA POREZ NA KAPITALNU DOBIT (KAPITALNI DOBITAK)

Porez na kapitalnu dobit

Porez na kapitalnu dobit

Postoji mnogo nejasnoća i vrlo često dobijamo pitanja vezana za porez na kapitalnu dobit. Potrudili smo se na vam na jednom mestu objansimo i pomognemo. Pročitajte odgovore na najčešće postavljana pitanja:

Već sam platio porez na prenos stana (porez na prenos apsolutnih prava), kakav je sad ovo porez koji se zove porez na kapitalnu dobit?
Za razliku od poreza na prenos, porez na kapitalnu dobit u nekim slučajevima postoji, u nekima ne. Pre svega je bitno izračunati da li postoji kapitalna dobit. Ako nema kapitalne dobiti, logično je da nema ni poreza. Međutim, puno je slučajeva u kojima postoji kapitalni dobitak, ali nema poreza. Kako? Tako što je jedna od ključnih stvari pri utvrđivanju postojanja poreza na kapitalnu dobit – način na koji ste stekli nekretninu.

Da li plaćam porez na kapitalnu dobit ako sam prodao stan posle pet godina od kada sam ga kupio?
Da. Da biste izbegli plaćanje poreza na kapitalnu dobit, mora da prođe više od 10 godina od kako je stan u vašem vlasništvu. Ipak, jedna od ključnih stvari kod poreza na kapitalnu dobit je način na koji ste stekli stan (kuću, lokal). Otuda je nekada moguće prodati stan čak i posle dva dana od dana sticanja, a da ne morate da obračunavate i plaćate porez na kapitalnu dobit.

Da li plaćam porez na kapitalnu dobit ako sam prodao stan koji sam nasledio?
Zavisi od koga ste nasledili. Zavisi da li ste prvi nasledni red, drugi, treći… Ukoliko ste prvi nasledni red, oslobođeni ste od plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Drugim rečima, ako je prvi nasledni red, nevažno je da li ste nasleđeni stan prodali posle dva dana ili posle 12 godina – u oba slučaja nema poreza na kapitalnu dobit. Međutim, ako nije u pitanju prvi nasledni red, onda ste kandidat za plaćanje poreza na kapitalnu dobit uz napomenu da je u tom slučaju izračunavanje poreske osnovice složen postupak .

Da li plaćam porez na kapitalnu dobit za prodat stan ako je u pitanju prvi nasledni red?
Ne. Kod prvog naslednog reda nema poreza na kapitalnu dobit. Zakonska odredba po kojoj stan mora biti u vašem vlasništvu najmanje 10 godina da biste bili oslobođeni od plaćanja poreza na kapitalnu dobit, u ovom slučaju ne važi. Možete ga prodati odmah pošto ste ga nasledili i ni tada nećete biti obveznik plaćanja ovog poreza. Međutim, kod nasleđivanja treba biti oprezan, jer građani često pomisle da je prvi nasledni red, nešto što je zapravo drugi nasledni red, a kod drugog naslednog postoji obaveza plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

Da li plaćam porez na kapitalnu dobit ako novac koji dobijem od prodaje stana upotrebim za rešavanje svog stambenog pitanja?
Rok koji vam je ostavljen da rešite svoje ili stambeno pitanje člana svog domaćinstva od novca koji ste dobili prodajom stana iznosi 365 dana. Ako rešite stambeno pitanje u prvih 90 dana, nećete platiti porez na kapitalnu dobit ili ćete platiti srazmeran deo, a ukoliko rešite stambeno pitanje u periodu od 90. do 365. dana, platićete porez, a kasnije će vam novac biti refundiran. Važno je napomenuti da kada rešavate stambeno pitanje, čak i kada potrošite sav novac koji ste dobili od prodaje stana, u određenim slučajevima ćete opet morati da platite srazmeran deo poreza na kapitalnu dobit. Zašto? Zato što srazmeran deo poreza zavisi od cene m2 stana koji kupujete i zato što se srazmera izračunava po formuli koja je drugačija od standardne formule.

Kako se računa osnovica za porez na kapitalnu dobit?
Pojednostavljeno, osnovica predstavlja razliku između prodajne i nabavne cene stana. Međutim, stvari su mnogo složenije. Kod utvrđivanja prodajne cene, poreski organi će ugovorenu cenu priznati isključivo ukoliko nije niža od tržišne cene, a ukoliko jeste, sami će je odrediti. Komplikacije nastaju kod određivanja nabavne cene, jer na nju direktno utiče način na koji je stan stečen i kada je stečen. Recimo, nabavne cene stanova koji su stečeni poklanjanjem, kupovinom, nasleđem, iz otkupa… se na potpuno drugačiji način izračunavaju. Takođe, važno je i da li je stan nabavljen pre ili posle hiperinflacije (januar 1994. godine). Čak i na tako različit način utvrđene, nabavne vrednosti se još dodatno koriguju u postupcima revalorizacije i uvećavanja vrednosti stana ukoliko postoje relevantni dokazi o ulaganju u njega.

Da li se kod utvrđivanja poreza na kapitalnu dobit uzimaju u obzir ulaganja koja sam imao u stan?
Ulaganja u stan se priznaju i povećavaju nabavnu vrednost stana, a time se se smanjuje poreska osnovica i u konačnom smanjuje se porez na kapitalnu dobit. Dokazivanje ulaganja pred poreskim organima nije lak posao, jer se zahteva kvalitetna dokumentacija koja potvrđuje da su ulaganja realna. Čak i kada su realna, ukoliko nemate validne račune, ulaganja vam se neće priznati. Fotografije stana pre i posle renoviranja, adaptacije, sanacije, zamene elemenata… nisu osnovni i dovoljan dokaz o ulaganju, već pomoćni. Takođe, na nabavnu vrednost stana utiče i datum izvršenih ulaganja, te nabavna cena stana neće pred poreskim organima biti ista ako su ulaganja izvršena pre deset godina i ako su ulaganja izvršena pre dve godine.

Da li imam pravo na neka oslobođenja kod izračunavanja poreza na kapitalnu dobit?
Samo ukoliko od novca koji ste dobili prodajom stana rešavate stambeno pitanje vas ili člana vašeg domaćinstva, imate pravo na oslobođenje. U suprotnom nemate pravo. Za vas oslobođenje iznosi 45m2 i za svakog člana domaćinstva još po 20m2. Međutim, ukoliko stan koji kupujete (primera radi) ima svega 38m2, vaše oslobođenje može iznositi maksimalno 38m2, bez obzira koliko članova domaćinstva imate. Pri utvrđivanju srazmernog poreza koji treba da platite, u obračun treba uključiti cenu m2 stana koji kupujete i pomoću specifične formule izračunati koliko u konačnom treba da platite porez na kapitalnu dobit.

Šta znači revalorizacija nabavne vrednosti stana i kako ona utiče na visinu poreza na kapitalnu dobit?
Revalorizacija je povećavanje nabavne vrednosti stana usled inflatornih kretanja, računajući od dana kada ste postali vlasnik stana do dana njegove prodaje. Slikovito posmatrano, ako vam je neko poklonio 100din, kada mu posle 5 godina vraćate novac, nećete vratiti 100din, već malo više od toga. Slično je sa vrednošću stana i novcem “zarobljenim” njegovom kupovinom. Revalorizacija povećava nabavnu vrednost stana, time se smanjuje poreska osnovica, a u konačnom se smanjuje i porez koji treba platiti.

.