Reprogram (odloženo plaćanje) poreskog duga
Porez na kapitalnu dobit
NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA ZA POREZ NA KAPITALNU DOBIT (KAPITALNI DOBITAK)

Reprogram (odloženo plaćanje) poreskog duga

Odlaganje plaćanja poreza

Reprogram poreskog duga

Pitanja koja nam često klijenti postavljaju i odgovori:

Šta je reprogram duga?
Reprogram duga je odloženo plaćanje poreskog duga. Neredovnim plaćanjem poreskog duga, građani i privrednici postaju prezaduženi, te ne mogu više redovno da izmiruju obaveze. Zbog opasnosti da poreski organi otpočnu postupak prinudne naplate, jedini izlaz za poreske obveznike je odlaganje plaćanja poreskog duga. Ipak, više je faktora koji opredeljuju da li će reprogram biti odobren i pod kojim uslovima.

Ko i kada ima pravo da podnese zahtev za reprogram duga?
Teoretski, svako ima pravo da podnese zahtev i to u svakom trenutku poreskog postupka, međutim u određenim slučajevima je potpuno besmisleno podneti zahtev, jer će sigurno biti odbijen ili odbačen. Recimo, jedna od takvih situacija je podnošenje zahteva za reprogram duga koji vam je već jednom odobren, ali ste zbog neredovnog plaćanja rata “ispali” iz reprograma. Dakle, jednom reprogramiran dug ne može biti ponovo reprogramiran. Sličnih slučajeva ima još i treba ih prepoznati. U takvim situacijama je podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja duga samo gubljenje vremena i bespotrebno trošenje novca (na plaćanje administrativne takse).

Da li će mi biti odobren reprogram duga?
Postoje uslovi koje morate ispuniti da bi vam bio odobren reprogram duga. U zakonu je navedeno da će reprogam biti odobren pojedincima, preduzetnicima i firmama kod kojih je visina duga tolika da za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje ili mu nanosi bitnu ekonomsku štetu. Ukoliko se zahtev za reprogram duga kvalitetno formuliše velike su šanse da će reprogram biti odobren (uz ispunjenje još nekoliko uslova). Na kraju, veoma je važno koliki je vaš dug, jer ako je viši od nivoa koji je zakonodavac propisao (cenzus), moraćete da date neko sredstvo obezbeđenja (zalog, garancija, hipoteka) da bi vam Poreska uprava odobrila reprogram. Pomenuti propisani nivo duga (cenzus) je različit za fizička lica, preduzetnike i pravna lica.

Koliko maksimalno rata mogu da dobijem ako mi odobre reprogram duga?
Maksimalan broj rata je 60, međutim nemojte očekivati da ćete toliko i dobiti. Pre bi se moglo reći da je odobravanje 60 rata izuzetak. Toliki broj rata se daje retko i to uglavnom firmama ili preduzetnicima čiji dugovi iznose desetak i više miliona dinara. Broj rata koji će vam biti odobren zavisi od visine duga, ali i od vaše materijalne situacije. Ko ume da napiše kvalitetan zahtev za reprogram duga, ko u njemu bude ubedljiv i kroz prezentovanje dokaza uspe da prikaže poreskim organima sve teškoće materijalne prirode sa kojima se suočava, biće u prilici da dobije veći broj rata. U suprotnom mu, logično, sleduje manji broj rata.

Da li moram da dam neku garanciju (zalog) da bi mi odobrili reprogram duga?
Od visine duga zavisi da li je potrebno da date određene garancije ili ne. Pod garancijom se podrazumeva zalog, hipoteka, žirant i sl. Vrednost garancije, odnosno tog sredstva obezbeđenja, treba da bude bar 25% veća od visine duga. Vrednost procenjuju poreski organi, zato nemojte trošiti novac na angažovanje procenitelja ili veštaka. Jednostavno rečeno, ako procenitelj smatra da nešto vredi 100 dinara, a Poreska uprava da vredi 80 dinara, znajte da će se računati da vredi 80 dinara. Pri podnošenju zahteva za reprogram potrebno je obezbediti dokumentaciju u vezi sa sredstvom koje se daje kao garancija (auto, stan…).

Ima li šanse da mi otpišu deo kamate kada mi budu odobravali reprogram duga?
Po zakonu imate pravo da vam se otpiše 50% kamate, pod uslovom da vam se odobri reprogram duga. Ponekad to može biti i više. Naime, treba utvrditi da li je bilo propusta u uručenju poreskih rešenja, ali i utvrditi još neke bitne činjenice, poput zastarevanja i sl. Tek nakon potpune analize može se reći da li imate pravo na otpis i većeg iznosa kamate od gorenavedenog.

Koliko se dugo čeka na odobrenje reprograma duga?
Nekada se broji u danima, nekada u mesecima. Da bi reprogram bio odobren prvo treba utvrditi stvarno stanje duga, a na to se nekada iz opravdanih razloga čeka dugo. Zašto? Zato što se ne može doći do stvarnog stanja duga dok se ne otpiše sve što je zastarelo (ako je nešto zastarelo), dok se naknadno ne podnesu sve poreske prijave koje je još ranije trebalo podneti (ako takvih ima), dok se ne preknjiže sve pogrešne uplate i preplate (ukoliko ih ima) itd. Logično, dužina obrade zahteva za reprogram zavisiće od toga šta je sve od navedenog potrebno uraditi u konkretnom slučaju, a sa ciljem da se utvrdi stvarno stanje duga. Istina, snažnim angažovanjem stvari se mogu ubrzati.

Koliko je složen postupak reprograma duga?
Postupak odlaganja plaćanja poreskog duga (reprogram) nije jednostavan, a da li će biti manje ili više složen zavisi od specifičnosti slučaja. Za onog ko želi da reprogramira dug, postupak je sledeći: prvo, treba da analizira slučaj i proceni da li je izvesno da će reprogram biti odobren, jer podnošenje zahteva tamo gde nema osnova da reprogram bude odobren je gubljenje vremena i novca. Drugo, potrebno je da izvrši sve radnje da bi se utvrdilo stvarno stanje duga (naknadno podnošenje poreskih prijava, otpis zastarelih potraživanja, preknjižavanje, storniranje…). Treće, treba da obezbedi što povoljniji reprogram, a to znači što veći broj rata. Na kraju, svojim stalnim angažovanjem treba da obezbedi da se zahtev za reprogram što pre odobri.

Šta će se desiti ako neredovno plaćam rate odobrenog reprograma duga?
Neredovno plaćanje rata reprograma je verovatno jedna od najgorih stvari koja može da vam se desi kao poreskom obvezniku. Prvi put kada vam se desi da propustite da uplatite ratu do datuma koji je naveden u poreskom aktu o reprogramu duga, istog trenutka ćete “ispasti” iz reprograma. To znači da vam se vraća 50% kamate koja vam je bila otpisana, bez ikakve mogućnosti da u budućnosti opet bude otpisana. Rate prestaju da važe, sav dug vam istog trenutka dopseva na naplatu i što je najvažnije Poreska uprava stiče pravo da odmah pokrene postupak prinudne naplate, na šta nije imala pravo dok je na snazi bio reprogram. Ne treba naglašavati da od tog trenutka kreće blokada računa, zaplena imovine…