Pomoć privredi (isplata minimalaca, odlaganje plaćanja akontacija…) usled pandemije COVID19
Porez na poklon auta
Porez na kapitalnu dobit
NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA ZA POREZ NA KAPITALNU DOBIT (KAPITALNI DOBITAK)

Pomoć privredi (isplata minimalaca, odlaganje plaćanja akontacija…) usled pandemije COVID19

Donete su određene mere kojima država pokušava da ublaži ekonomske posledice usled vanrednog stanja i pandemije COVID19. Izdvajili smo nekoliko zaključaka koji su građanima, ali i privrednicima bili najbitniji:

 1. Produžen rok za podnošenje žalbe
  Tokom trajanja vanrednog stanja promenjeni su rokovi u kojima se mogu podneti žalbe na prvostepena rešenja Poreske uprave. Obveznik u redovnim okolnostima ima rok od 15 dana da uloži žalbu, od dana kada mu je rešenje uručeno. U novonastalim okolnostima smatra se da je rešenje uručeno tek po isteku petnaestog dana od dana završetka vanrednog stanja, pa obveznik od tog dana ima rok od još 15 dana da podnese žalbu.
  Primer: Ako se vanredno stanje ukine 8. maja, istekom 23. maja smatraće se da je rešenje uručeno, a 7. jun će se smatrati kao poslednji dan do kojeg se može uručiti žalba.
  Drugim rečima, kada god da prestane vanredno stanje, obveznik ima pravo da podnese žalbu u roku od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

 2. Paušalci automatski ostvaruju pravo na tri „minimalca“
  Samo paušalci koji imaju račune u više od jedne banke u obavezi su da se prijave za „minimalce“ i to tako što se na portalu Poreske uprave opredeljuju za jednu od banaka (u kojima već imaju račune), a u kojoj će im biti otvoren namenski račun za uplatu pomenuta tri iznosa. Svi ostali su po automatizmu prijavljeni i ne moraju ništa po tom pitanju da preduzimaju. Na „minimalce“ nemaju pravo samo paušalci iz radnog odnosa i paušalci iz penzije.
 3. Odlaže se plaćanje akontacija za mart, april i maj
  Pravna lica ne moraju da plaćaju akontacije poreza na dobit za mart, april i maj sve do januara 2021. godine. Preduzetnici ne moraju da plaćaju akontacije poreza na prihod od samostalne delatnosti i akontacije doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za iste mesece, takođe do januara 2021. godine. Bitno je istaći da se do januara 2021. godine neće obračunavati kamata za te tri akontacije.
 4. Ne odlaže se plaćanje akontacija poreza na imovinu građana
  Mnogi građani su se zapitali da li će biti odloženo i plaćanje akontacija poreza na imovinu za mart, april i maj. Odgovor je NE. Porez na imovinu je prihod jedinice lokalne samouprave, a ne prihod kojim se puni republički budžet i predstavlja dažbine građana, a ne dažbine u vezi sa privredom. Otuda treba biti oprezan, jer neredovno plaćanje poreza na imovinu tokom vanrednog stanja svakako stvara kamatu i povećava ukupan dug.
 5. Sredstva sa namenskog računa smeju se koristiti samo za plate
  Novac koji država kao pomoć uplati na namenski račun ne sme se koristiti za bilo koju drugu namenu osim za onu za koju je novac predviđen. U tehničkom smislu, poslodavac neće ni moći da usmeri taj novac na bilo koje drugo mesto osim na račune zaposlenih. Ipak, korisno je naglasiti da bilo kakva zloupotreba ili simulovana akcija kojom se izbegava namensko trošenje dobijenog novca, može poreskog obveznika uvući u ozbiljne probleme.